Hissi taloon tai sisäilmaongelmat kuntoon?

Kun hissittömään kerrostaloon haluttaisiin hissi tai taloyhtiössä on ilmennyt sisäilmaongelmia, joudutaan miettimään myös rahoitusta. Yllättävän moni ei tiedä, että niin hissin rakentamiseen kuin sisäilmatutkimuksiinkin on mahdollista saada ARAlta avustusta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia. ARA tukee erityisesti korjaushankkeita jotka parantavat asumisen laatua ja ekologisuutta.Tällä hetkellä ARAlta voi hakea avustusta kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseen, sähköautojen latausinfran toteutukseen, sisäilmaongelmien selvittämiseen ja perusparannuksen korjauksen suunnitteluun sekä hissien rakentamiseen hissittömiin taloihin. 

Erityisen suosittuja ovat olleet vuonna 2020 tulleet avustukset energiaremontteihin ja sähköautojen latausvalmiuden toteutukseen. Niissä vuositasolle budjetoidut rahat ovat päässeet välillä loppumaankin. Hallitus esittikin tämän vuoksi vuoden 2021 neljännessä lisätalousarvioesityksessä molempiin lisärahoitusta, jotta hakemusten käsittely voisi jatkua ilman taukoja. Asuinrakennusten energia-avustukseen on tulossa 10 miljoonan euron ja sähköautojen latausinfra-avustukseen 2 miljoonan euron lisäys. 

Energiatehokkaampi kiinteistö

Energia-avustusta myönnetään korjaushankkeen kustannuksiin, jotka liittyvät energiatehokkuuden parantamiseen, energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen, järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen. 

Jotta avustusta voi saada, korjaushankkeen täytyy parantaa rakennuksen energiatehokkuutta enemmän kuin korjaamisen yhteydessä normaalisti edellytetään. Energiatehokkuuden paraneminen todennetaan energiatodistuksella. 

Avustus maksetaan korjaustyön valmistuttua, kun energiatehokkuuden paraneminen on todennettu energiatodistuksella. Jos energiatehokkuus ei parane suunnitelmien mukaisesti, ARA ei voi maksaa avustusta, vaikka se olisi alun perin myönnetty. Ammattilaisten käyttö suunnitteluvaiheessa onkin siksi erittäin suositeltavaa. Myös ARAlta voi kysyä tarvittaessa neuvoa. 

Avustuksen määrä riippuu siitä, minkä verran rakennuksen energiatehokkuus parantuu korjausten jälkeen verrattuna rakentamisajankohdan lähtötasoon tai, jos rakennuksen käyttötarkoitusta on muutettu, käyttötarkoituksen muutoksen mukaiseen tasoon. Kerros- tai rivitalo, joka korjataan vähintään 20 % energiatehokkaammaksi kuin voimassa olevat säädökset edellyttävät, voi saada jopa 4 000 euroa avustusta asuntoa kohti. 

Avustusta myönnetään kuitenkin enintään 50 % korjaushankkeen toteutuneista kustannuksista. ARA katsoo hankekohtaisesti, mikä osa korjaustyön kustannuksista käy avustettaviksi. Hyväksyttyihin kustannuksiin lasketaan mukaan suunnittelu-, työ- ja rakennuskustannukset arvonlisäveroineen. 

Avustusta voi saada esimerkiksi rakennuksen eristeiden parantamiseen tai energian käytön kysyntäjoustoa parantaviin ratkaisuihin. Avustusta voi siten saada myös toimiin, joiden vaikutus ei näy energiatodistuksessa, mutta jotka esimerkiksi tehostavat energian käyttöä. Avustuksen saamisen ehtona on kuitenkin, että koko rakennuksen energiatehokkuus paranee. 

Avustusta hakiessa tulee esittää rakennusalan ammattilaisen allekirjoittama suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla rakennuksen energiatehokkuutta parannettaisiin vähintään avustuksen edellyttämälle tasolle. 

ARA suosittelee, että laskennan tekee pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Maksatushakemukseen tarvittavan energiatodistuksen saa tehdä ainoastaan pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Pätevöityneet laatijat löytyvät ARAn energiatodistusrekisteristä: 

www.energiatodistusrekisteri.fi

Sähköautojen latausvalmius nyt myös alle 5 paikan taloyhtiöille

ARA myöntää avustusta myös sähköautojen latausinfran toteutukseen taloyhtiöissä. Tähän asti edellytyksenä avustuksen saamiselle on ollut, että latausvalmius on rakennettu vähintään viidelle latauspisteelle. Jatkossa alle viisipaikkaiset taloyhtiötkin voivat kuitenkin saada avustusta, jos tekevät valmiudet kaikille autopaikoilleen.

Vuoden 2022 määrärahasta avustusta myönnetään kaikille hankkeille 35 % päätöksellä avustettavaksi hyväksytyistä kustannuksista. Lisäksi avustettaville kustannuksille tulee latausvalmiuskohtainen yläraja, joka on 4 000 euroa. Sen ylittävät kustannukset eivät vaikuta avustuksen määrään.

Avustuksen perusteena oleviin kustannuksiin hyväksytään ensinnäkin kartoitus latauspisteiden asentamismahdollisuudesta ja sijoituksesta sekä hankesuunnitelma, jos hanke toteutetaan. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat lisäksi kiinteistön sähköliittymään, sähkönousuihin, sähköpääkeskukseen sekä putkitukseen ja sähköjohtimiin kohdistuvat muutostyöt ja näihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt. 

Tuen saamiseen riittää siis vain valmius latauslaitteen asentamiselle heti tai myöhemmin, yhtään latauslaitetta ei tarvitse ottaa heti käyttöön. Valmiudeksi katsotaan se, että autopaikalta on yksinkertaisin toimin saatavissa käyttöön latauslaitteen vaatima sähkön syöttö.

Avustusta voi kuitenkin saada myös latauslaitteiden hankintaan. Vuodelle 2022 on tehty esitys, että vain vähintään 11 kW tehoa tukeva tyypin 2 koskettimella varustetulle latauslaitteelle olisi mahdollista saada avustusta. 

Sähköautojen latausinfran avustusmuutokset ovat tällä hetkellä käsiteltävinä, joten avustusehtoihin saattaa tulla vielä muutoksia. 

Sisäilmaongelmat kannattaa hoitaa ajoissa kuntoon

Avustus kuntotutkimuksen- ja perusparannuksen suunnitteluun on tarkoitettu kosteus- ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin sekä tällaisten rakennusten perusparannuksen suunnittelukustannuksiin.

Avustuksella pyritään kannustamaan rakennusten omistajia, kuten taloyhtiöitä, ongelmien hoitamiseen. Jos taloyhtiössä on esimerkiksi kosteusongelmasta johtuva sisäilmaongelma, ei se itsekseen korjaannu, päinvastoin. Mitä aikaisemmin ongelmaan puututaan, sitä pienemmillä kustannuksilla myös päästään. Avustettavien asuinrakennusten ja asuntojen sisäilmaongelmien aiheuttajia voivat olla kosteus- ja homevaurion lisäksi VOC- ja PAH-yhdisteet, radon ja muut haitalliset aineet. 

Kuntotutkimukseen voidaan myöntää avustusta, kun epäillään kosteus- ja mikrobivauriota tai sisäilmaongelmaa. Kuntotutkimuksella tarkoitetaan kosteus- ja sisäilmateknisiä tutkimuksia, joiden kohteena ovat kosteusvaurioituneiksi epäillyt rakenteet sekä muut asunnon sisäilmaan mahdollisesti vaikuttavat rakenneosat, materiaalit ja tekijät, kuten vaikkapa ilmanvaihto.

Kun asuinrakennuksessa on todettu kosteus- ja mikrobivaurio tai sisäilmaongelma, voidaan avustusta myöntää myös rakennuksen perusparannuksen suunnitteluun. Perusparannuksella tarkoitetaan asunnon tai asuinrakennuksen korjaamista kertaluontoisilla toimenpiteillä niin, että asunnon laatutaso nousee uudenveroiseksi tai palautuu alkuperäiseksi. Avustus kattaa esimerkiksi suunnitelmien laatimisen ja katselmukset. 

Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksyttävistä ja toteutuneista kustannuksista. Itse korjaustöitä avustus ei kata. Sekä kuntotutkimuksen tekijöiltä että perusparannuksen suunnittelijoilta vaaditaan asiaankuuluvaa pätevyyttä. Pätevyys tarkistetaan avustuksen myöntämisen yhteydessä.

Hissi myös meidän taloomme?

Suomessa on edelleen paljon kerrostaloja, joissa ei ole hissejä. Väestö kuitenkin ikääntyy, ja hissi on tänä päivänä myös monen asunnonostajan perusvaatimuslistala. Taloyhtiö, jossa ei ole hissiä, voi hakea ARAlta avustusta sellaisen rakentamiseen. Hissiavustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi hissin hankinta, tarvittavat rakennustekniset- ja LVIS-tekniset työt sekä suunnittelukustannukset. 

Avustuksen saamiseksi edellytetään lisäksi, että kustannukset ovat kohtuulliset ja hanke kaikkinensa hyvin kilpailutettu. 


Tarkempaa tietoa avustuksista 
www.ara.fi/Korjausavustukset
Tiedustelut: korjausavustus.ara@ara.fi

Teksti: Tiina Raatikainen
Kuva: Pexels