Kulutusseuranta on energiansäästön apuväline

Kulutusseuranta on energiansäästön apuväline

Jotta taloyhtiön energiankulutukseen voidaan puuttua, sen lähtötilanne on ensin kartoitettava. Systemaattinen kulutuksen seuranta on tähän hyödyllinen apuväline. Kulutusseurannan avulla taloyhtiö voi myös todeta, ovatko tehdyt toimenpiteet vaikuttaneet kulutukseen halutulla tavalla.

Taloyhtiöiden taloutta kuormittaa jatkuvasti tasainen virta erilaisia kuluja. Näistä etenkin kiinteistön huoltaminen ja ylläpito sekä energia ovat välttämättömyyksiä, joista ei ehkä edes uskota voivan saada säästöä.
Isännöintiliiton mukaan taloyhtiöissä kuluu kaikkiaan noin 10% Suomessa käytettävästä energiasta. Kiinteistön lämmön-, sähkön- ja vedenkulutukset aiheuttavatkin jopa noin 40-45 % sen ylläpitokustannuksista. Ilman kulutusseurantaa kiinteistöön ja sen energiajärjestelmiin voi myös vähitellen ja huomaamatta kehittyä vikoja, jotka lisäävät turhaan taloyhtiön energiankulutusta ja ylläpitokustannuksia.
Esimerkiksi TARMO+ -hanke järjestää Tampereen alueella taloyhtiöille maksutonta ja puolueetonta neuvontaa energiatehokkaasta kiinteistönpidosta. Kulutusseuranta on tähän tehokas apuväline, jos taloyhtiö vain päättää itse tehdä konkreettisia ja järjestelmällisiä muutoksia toimintaansa energiatehokkuuden edistämiseksi – ja säästöjen saavuttamiseksi.
– Noin puolet taloyhtiön kuluista koostuu sähköstä, vedestä ja lämmityksestä. Keskimäärin hyvällä kulutusseurannalla on saatu vähennyksiä kuluihin jopa 10%. Jotta jotain voidaan parantaa pitää tietää lähtötilanne, joka kulutusseurannalla saadaan muodostettua, toteavat TARMO+ -hankkeen projektipäällikkö Tiina Sahakari ja energianeuvoja Ilari Rautanen rakentamisen ja asumisen energianeuvontapalvelu Ranesta. Rane tarjoaa puolueetonta ja maksutonta energianeuvontaa sekä taloyhtiöille että pientaloasujille Pirkanmaalla.

Miten parantaa taloyhtiön energiatehokkuutta?

Taloyhtiön energiankulutukseen voi vaikuttaa niin remonteilla, taloteknisillä säädöillä kuin asukasviestinnällä. Vaikka taloyhtiöitä on monenlaisia ja monen ikäisiä, yleensä samojen perussäätöjen tarkistaminen ja kunnossa pitäminen tuo nopeasti säästöjä – eikä aiheuta juurikaan kustannuksia.
– Tarkastettavia säätöjä ovat esimerkiksi paineet käyttövedessä ja lämmönjakoverkostossa sekä ilmanvaihdon säädöt. Myös ilmanvaihtokanaviston nuohous on hyvä muistaa hoitaa, mainitsevat Sahakari ja Rautanen.
– Eri tilojen lämpötilojen tarkkailua kannattaa myös harrastaa ja tarvittaessa puuttua liian korkeisiin tai mataliin lämpötiloihin. Monta kertaa ainoa keino saada lämpötilat hallintaan on lämmönjakoverkon tasapainotus.
Kulutusseurannalla voidaan todentaa tehtyjen muutoksien vaikutus kiinteistön energiankulutukseen. Uudenaikaiset sähköiset, etävalvottavat kulutusseurantajärjestelmät seuraavat taloyhtiön talotekniikan toimintaa kokonaisvaltaisesti lämmönjaosta ja ilmanvaihdosta aina saunan ja valojen ohjaukseen asti.
– Lähtökohtaisesti kulutusseuranta voi olla excel-taulukko, johon kerätään laskuista ja mittareista mittadataa. Excel-muotoisen kulutusseurannan käyttöönotto ei maksa mitään, mutta vaatii jonkin verran panostusta esimerkiksi joltain taloyhtiön hallituksen jäseneltä. Pidemmälle kehitetyillä järjestelmillä kulutusseurannan voi halutessaan osittain ulkoistaa ammattilaisille, kertovat Sahakari ja Rautanen.
Maksullisissa palveluissa ei makseta pelkästään ohjelmista, vaan myös ammattilaisavusta esimerkiksi valvomopalveluina, jolloin vikatilanteisiin kiinnitetään ajoissa huomiota. Kokemukset niistä ovat olleet Sahakarin ja Rautasen mukaan erittäin hyviä.
– Keskimäärin taloyhtiöt ovat säästäneet noin 10% laadukkaampaan kulutusseurantaan siirryttäessä. Tampereella esimerkiksi asunto-osakeyhtiö Haarakatu 10 on säästänyt jopa 50% sähkökuluissa vuosittain parannettuaan kulutusseurantaansa investoimatta juuri yhtään.

Kuva: dreamstime

Kulutusseuranta on energianhallinnan työkalu

Monipuolisista kiinteistöpalveluistaan tunnettu Talokeskus on tuottanut kulutusseurantapalveluja jo 80-luvulta lähtien. Yrityksen kiinteistötietojärjestelmä Tampuuria on kehitetty jatkuvasti jo 14 vuoden ajan, ja se sisältää kattavan kulutusseurantapalvelun taloyhtiön energiankäytön hallintaa varten.
– Energia-asiat ovat olleet paljon esillä tiukentuvien energiamääräysten ja päästötavoitteiden vuoksi. Energiatehokkuuspalvelut ja niiden tarve ovatkin ehkä jopa kasvaneet entisestään. Ja yhä enemmän käytetään laajempia energianhallintapalveluja, joissa kiinteistöä katsotaan kokonaisuutena, toteaa Talokeskuksen energiahallintayksikön päällikkö Päivi Pääkkönen.
Pääkkösen mukaan kulutusseuranta koetaan taloyhtiöissä usein vielä vain lisäkustannuseräksi, eikä siihen panostamisesta saatavia kustannussäästöjä välttämättä tiedosteta. Tarkkaa seurantaa ei koeta perustelluksi ennen kuin sen konkreettiset hyödyt havaitaan.
– Kulutusseuranta on ennen kaikkea työkalu kiinteistönhallintaan ja energianhallintaan. Sen avulla tulkitaan mitä kiinteistössä on tehty ja onko toimenpiteillä ollut haluttuja vaikutuksia. Mutta sellaisenaan se ei pelasta yhtäkään kiinteistöä.
Taloyhtiössä pitääkin olla selvillä ja päätettynä se, mitä tietoa kiinteistöstä halutaan ja mitä tiedolla sitten halutaan tehdä. Energiankulutukseen voidaan puuttua tehokkaasti kun kiinteistö nähdään kokonaisuutena, sille asetetaan tavoitteita ja lähtötilannetta kartoitetaan käsillä olevilla apuvälineillä.
– Olennaista olisi suunnitelmallisuus kiinteistönpidossa ja se, että pyrittäisiin hyödyntämään nykyisiä välineitä ja käyttämään niistä saatua tietoa aktiivisesti ja pitkäjänteisesti, toteaa Pääkkönen.
– Taloyhtiömaailmassa moni hyödyntää nykyään suoraan energialaitoksilta saatavaa tietoa, mutta vesilaitoksilta ei saada vastaavia raportteja. Kokonaiskuva kulutuksesta jää siis pilkkonaiseksi jos nojataan vain energialaitokselta saatavaan tietoon.

Hyvin huollettu kiinteistö on energiatehokas

Siihen, miten energiatehokas kiinteistö on, vaikuttaa Pääkkösen mukaan moni asia: kiinteistön ominaisuudet, milloin se on rakennettu, miten se kuluttaa. Sen lisäksi on huomioitava kiinteistön käyttötavat, käyttäjien vaikutukset ja huoltoyhtiön tekemät toimenpiteet.
– Jos autoa ajetaan epätaloudellisesti, niin se kuluttaa enemmän. Samalla tavalla jos kiinteistöä ei huolleta systemaattisesti, energiankulutus voi olla 20% suurempi kuin keskimäärin. Hyvin käytettynä, seuraamalla kulutusta oikein ja suunnitelmallisen ylläpidon avulla kulutukseen voi puolestaan saada 10% säästöä, toteaa Pääkkönen.
– Palvelussamme on ollut mukana paljon isoja kiinteistönomistajia, jotka ovat saaneet kulutustaan laskemaan hyödyntämällä kulutusseurantaa ja tekemällä sen pohjalta suunnitelmallista kiinteistön ylläpitoa.
Taloyhtiön onkin olennaista selvittää oma lähtötilanteensa energiankulutuksen suhteen ja päättää mihin kulutuksen tasoon pyritään. Pääkkösen mukaan vielä tällä hetkellä kiinteistön ylläpito-organisaatiolla on yksilöitä suuremmat vaikutusmahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa. Kulutusseurantaa käytetään todentamaan tehtyjen toimenpiteiden vaikutus laajemmin kiinteistön energiankulutukseen. Kuitenkin esimerkiksi huoneistokohtaisen vesimittarin asennus yleensä vähentää asukkaan omaa vedenkulutusta.
– On tärkeää, että asukaskin näkee paljonko kuluttaa ja onko toiminnalla vaikutusta kulutukseen. Tulevaisuudessa ollaan menossa enemmän siihen, että kulutuksesta saadaan tarkempaa tietoa, Pääkkönen huomauttaa.

Kuva: Dreamstime

Kulutusseuranta herättää vikatilanteisiin

Kuukausitasoisen kulutusseurannan lisäksi etäluentapalvelulla seuranta voidaan toteuttaa tuntitasolla. Tämä mahdollistaa tarkat poikkeamahälytykset ja nopeamman reagoinnin vikatilanteisiin, jolloin turhan kulutuksen lisäksi voidaan välttää kalliita vahinkoja. Esimerkiksi vesivuoto voidaan havaita näin jo varhaisessa vaiheessa.
– Tavallisesti kulutusseurannassa otetaan lukemia ylös kerran kuussa, mutta etäluentamme tuo tiedot kerran vuorokaudessa. Klassisena esimerkkinä eräässä kiinteistössä havaittiin rikkoutunut putki muutaman vuorokauden sisällä, sillä vedenkulutuksen huomattiin nousseen moneen sataan litraan vuorokaudessa, mainitsee Pääkkönen.
– Palvelun kautta voidaan myös määrittää hälytysrajat ja laittaa järjestelmä valvomaan niitä. Jos taloyhtiössä on esimerkiksi alle 100 asukasta, niin vedenkulutuksen pitäisi mennä yöllä nollaan. Jatkuvaa kulutusta on silloin siis lähinnä vain jos jokin kaluste tai putki vuotaa. Heti jos vedenkulutuksen taso nousee yöllä nollatasosta muutaman sataan litraan tunnilta, tulee hälytys ja vikaa päästään kartoittamaan saman tien.