Sähköautojen latausvalmius tai hissi ARAn tuella?

Taloyhtiöissä on paljon rahaa vieviä remontteja, ja uusia remonttitarpeita nousee muun muassa väestön ikääntymisen ja sähköautojen lisääntymisen myötä. Onneksi moniin hankkeisiin on mahdollista saada myös avustusta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia. ARA tukee erityisesti korjaushankkeita jotka parantavat asumisen laatua ja ekologisuutta. Tällä hetkellä ARAlta voi hakea avustusta kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseen, sähköautojen latausinfran toteutukseen, sisäilmaongelmien selvittämiseen ja perusparannuksen korjauksen suunnitteluun sekä hissien rakentamiseen hissittömiin taloihin.

Energia-avustusta jopa tuhansia euroja asuntoa kohti

Viime vuoden alussa ARA toi uuteena avustuksena haettavaksi energiatehokkuusavustuksen, joilla pyritään parantamaan olemassa olevien asuinrakennusten energiatehokkuutta. Energia-avustusta myönnetään korjaushankkeen kustannuksiin, jotka liittyvät energiatehokkuuden parantamiseen, energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen, järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen.

Jotta avustusta voi saada, korjaushankkeen täytyy parantaa rakennuksen energiatehokkuutta enemmän kuin korjaamisen yhteydessä normaalisti edellytetään. Energiatehokkuuden paraneminen todennetaan energiatodistuksella.

Avustuksen määrä riippuu siitä, minkä verran rakennuksen energiatehokkuus parantuu korjausten jälkeen verrattuna rakentamisajankohdan lähtötasoon tai, jos rakennuksen käyttötarkoitusta on muutettu, käyttötarkoituksen muutoksen mukaiseen tasoon. Kerros- tai rivitalo, joka korjataan vähintään 20 % energiatehokkaammaksi kuin voimassa olevat säädökset edellyttävät, voi saada jopa 4 000 euroa avustusta asuntoa kohti.

Avustusta myönnetään kuitenkin enintään 50 % korjaushankkeen toteutuneista kustannuksista. ARA katsoo hankekohtaisesti, mikä osa korjaustyön kustannuksista käy avustettaviksi. Hyväksyttyihin kustannuksiin lasketaan mukaan suunnittelu-, työ- ja rakennuskustannukset arvonlisäveroineen.

Avustusta voi saada esimerkiksi rakennuksen eristeiden parantamiseen tai energian käytön kysyntäjoustoa parantaviin ratkaisuihin. Avustusta voi siten saada myös toimiin, joiden vaikutus ei näy energiatodistuksessa, mutta jotka esimerkiksi tehostavat energian käyttöä. Avustuksen saamisen ehtona on kuitenkin, että koko rakennuksen energiatehokkuus paranee. Useampi toimenpide voikin olla tarpeen, jotta rakennuksen energiatehokkuus nousee avustuksen saamisen vaatimalle tasolle.

Energiatehokkuuden parantuminen lasketaan vertaamalla korjaushankkeen jälkeistä energiatehokkuutta rakennuksen rakentamisajankohdan tai viimeisimmän käyttötarkoituksen muutoksen ajankohdan mukaiseen tasoon. Laskennassa käytetään energiatehokkuutta kuvaavia E-lukuja.

Ammattilainen avuksi

Avustusta hakiessa tulee esittää rakennusalan ammattilaisen allekirjoittama suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla rakennuksen energiatehokkuutta parannettaisiin vähintään avustuksen edellyttämälle tasolle.

ARA suosittelee, että laskennan tekee pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Maksatushakemukseen tarvittavan energiatodistuksen saa tehdä ainoastaan pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Pätevöityneet laatijat löytyvät ARAn energiatodistusrekisteristä: www.energiatodistusrekisteri.fi.

Avustus maksetaan korjaustyön valmistuttua, kun energiatehokkuuden paraneminen on todennettu energiatodistuksella. Jos energiatehokkuus ei parane suunnitelmien mukaisesti, ARA ei voi maksaa avustusta, vaikka se olisi alun perin myönnetty. Ammattilaisten käyttö suunnitteluvaiheessa onkin siksi erittäin suositeltavaa. Myös ARAlta voi kysyä tarvittaessa neuvoa.

Sähköautojen latausvalmius valmiiksi

Nyt on hyvä aika hoitaa sähköautojen latausinfra valmiiksi kuntoon, sillä ARA myöntää avustusta myös sähköautojen latausinfran toteutukseen taloyhtiöissä. Edellytyksenä avustukselle on, että latausvalmius rakennetaan vähintään viidelle latauspisteelle.

Avustuksen perusteena oleviin kustannuksiin hyväksytään ensinnäkin kartoitus latauspisteiden asentamismahdollisuudesta ja sijoituksesta sekä hankesuunnitelma, jos hanke toteutetaan. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat lisäksi kiinteistön sähköliittymään, sähkönousuihin, sähköpääkeskukseen sekä putkitukseen ja sähköjohtimiin kohdistuvat muutostyöt ja näihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan.

Tuen saamiseen riittää siis vain valmius latauslaitteen asentamiselle heti tai myöhemmin, yhtään latauslaitetta ei tarvitse ottaa heti käyttöön. Valmiudeksi katsotaan se, että autopaikalta on yksinkertaisin toimin saatavissa käyttöön latauslaitteen vaatima sähkön syöttö.

Avustusta myönnetään enintään 35 % hyväksytyistä, toteutuneista kustannuksista. Avustuksen voi saada korotettuna, jos vähintään puolella avustuksella toteutettavista latauspisteistä voi ladata vähintään 11 kW:n teholla. Tällaisen hankkeen avustus on 50 % koko hankkeen hyväksytyistä, toteutuneista kustannuksista. Avustuksen euromääräinen yläraja on molemmissa tapauksissa 90 000 €.

Avustusta voi hakea useammassa erässä. Ensimmäisessä vaiheessa on toteutettava vähintään minimimäärä latausvalmiuksia. Lisävalmiuksiin voi hakea avustusta, jos niiden rakentaminen ei edellytä aiemmin avustuksella toteutetun latausinfran purkamista. Avustusta voi hakea myös jälkikäteen asennettaviin latauslaitteisiin. Latauslaitteita on kuitenkin hankittava kerralla vähintään viiden latauspisteen vaatima määrä.

Avustushakemus ARAan on jätettävä ennen kuin latausinfra on rakennettu ja hyväksytysti vastaanotettu.

Eroon sisäilmaongelmista

Avustus kuntotutkimuksen- ja perusparannuksen suunnitteluun on tarkoitettu kosteus- ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin sekä tällaisten rakennusten perusparannuksen suunnittelukustannuksiin.

Avustuksella pyritään auttamaan sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa asuvia kannustamalla rakennusten omistajia, kuten taloyhtiöitä, ongelmien hoitamiseen. Avustettavien asuinrakennusten ja asuntojen sisäilmaongelmien aiheuttajia voivat olla kosteus- ja homevaurion lisäksi VOC- ja PAH-yhdisteet, radon ja muut haitalliset aineet.

Kuntotutkimukseen voidaan myöntää avustusta, kun epäillään kosteus- ja mikrobivauriota tai sisäilmaongelmaa. Kuntotutkimuksella tarkoitetaan kosteus- ja sisäilmateknisiä tutkimuksia, joiden kohteena ovat kosteusvaurioituneiksi epäillyt rakenteet sekä muut asunnon sisäilmaan mahdollisesti vaikuttavat rakenneosat, materiaalit ja tekijät, kuten vaikkapa ilmanvaihto.

Kun asuinrakennuksessa on todettu kosteus- ja mikrobivaurio tai sisäilmaongelma, voidaan avustusta myöntää myös rakennuksen perusparannuksen suunnitteluun. Perusparannuksella tarkoitetaan asunnon tai asuinrakennuksen korjaamista kertaluontoisilla toimenpiteillä niin, että asunnon laatutaso nousee uudenveroiseksi tai palautuu alkuperäiseksi. Avustus kattaa esimerkiksi suunnitelmien laatimisen ja katselmukset.

Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksyttävistä ja toteutuneista kustannuksista. Itse korjaustöitä avustus ei kata. Sekä kuntotutkimuksen tekijöiltä että perusparannuksen suunnittelijoilta vaaditaan asiaankuuluvaa pätevyyttä. Pätevyys tarkistetaan avustuksen myöntämisen yhteydessä. Huomioitavaa on, että kuntotutkimusta tai perusparannuksen suunnittelua ei saa aloittaa ennen ARAlta saatua avustuspäätöstä tai aloituslupaa.

Hissi olisi kiva?

Suomessa on edelleen paljon kerrostaloja, joissa ei ole hissejä. Väestö kuitenkin ikääntyy, ja hissi lisäisi yleensäkin asumismukavuutta. Kerrostalohissien jälkiasennukseen voi hakea niin ikään avustusta ARAlta. Hissiavustuksen kohteena on uuden hissin asentaminen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Porrashissin ei katsota korvaavan normaalia henkilöhissiä. Porrashissin rakentamiseen voi hakea ARAlta esteettömyysavustusta.

Avustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista. Päätös avustuksen myöntämisestä on lähtökohtaisesti saatava ennen töiden aloittamista.

Jotkut kunnista myöntävät myös hissiavustuksen, jos hakija on saanut ARAlta myönteisen avustuspäätöksen. Asiasta kannattaakin ottaa selvää omasta kunnasta.

Tarkempaa tietoa avustuksista

www.ara.fi/Korjausavustukset

Energia-avustus
Puhelin: 029 525 0918
Palveluajat: Keskiviikkona klo 9-11
www.energiatodistusrekisteri.fi

Lisäkysymyksiä avustusasioista voi lähettää sähköpostitse ARAn korjausavustussähköpostiin. Viesteihin vastaavat ARAn avustuksia käsittelevät asiantuntijat.
korjausavustus.ara@ara.fi

Teksti: Tiina Raatikainen
Kuva: Freepik