ARAlta uusia avustuksia sisäilman ja energiatehokkuuden parantamiseen

Onko taloyhtiössänne sisäilmaongelmia, joita pitäisi lähteä ratkomaan? Olisiko energiatehokkuudessa parantamisen varaa? Molempiin on nyt mahdollista saada ARAlta rahoitusta.

Jos taloyhtiössä on kosteus- ja mikrobivaurioita tai sisäilmaongelmia, on ARAlta (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) voinut hakea avustusta kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun tämän vuoden alusta alkaen.

Avustuksella pyritään auttamaan sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa asuvia kannustamalla rakennusten omistajia, kuten taloyhtiöitä, ongelmien hoitamiseen. Avustettavien asuinrakennusten ja asuntojen sisäilmaongelmien aiheuttajia voivat olla kosteus- ja homevaurion lisäksi VOC- ja PAH-yhdisteet, radon ja muut haitalliset aineet.
Kuntotutkimukseen voidaan myöntää avustusta, kun epäillään kosteus- ja mikrobivauriota tai sisäilmaongelmaa. Kuntotutkimuksella tarkoitetaan kosteus- ja sisäilmateknisiä tutkimuksia, joiden kohteena ovat kosteusvaurioituneiksi epäillyt rakenteet sekä muut asunnon sisäilmaan mahdollisesti vaikuttavat rakenneosat, materiaalit ja tekijät, kuten vaikkapa ilmanvaihto.

Kun asuinrakennuksessa on todettu kosteus- ja mikrobivaurio tai sisäilmaongelma, voidaan avustusta myöntää myös rakennuksen perusparannuksen suunnitteluun. Perusparannuksella tarkoitetaan asunnon tai asuinrakennuksen korjaamista kertaluontoisilla toimenpiteillä niin, että asunnon laatutaso nousee uudenveroiseksi tai palautuu alkuperäiseksi. Avustus kattaa esimerkiksi suunnitelmien laatimisen ja katselmukset.

Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksyttävistä ja toteutuneista kustannuksista. Itse korjaustöitä avustus ei kata. Sekä kuntotutkimuksen tekijöiltä että perusparannuksen suunnittelijoilta vaaditaan asiaankuuluvaa pätevyyttä. Pätevyys tarkistetaan avustuksen myöntämisen yhteydessä. Huomioitavaa on, että kuntotutkimusta tai perusparannuksen suunnittelua ei saa aloittaa ennen ARAlta saatua aloituslupaa tai avustuspäätöstä.

Energia-avustusta jopa tuhansia euroja asuntoa kohti

Energia-avustusta myönnetään korjaushankkeen kustannuksiin, jotka liittyvät energiatehokkuuden parantamiseen, energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen, järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen.

Jotta avustusta voi saada, korjaushankkeen täytyy parantaa rakennuksen energiatehokkuutta enemmän kuin korjaamisen yhteydessä normaalisti edellytetään. Energiatehokkuuden paraneminen täytyy puolestaan osoittaa energiatodistuksella.

Avustuksen määrä riippuu siitä, minkä verran rakennuksen energiatehokkuus parantuu korjausten jälkeen verrattuna rakentamisajankohdan lähtötasoon tai, jos rakennuksen käyttötarkoitusta on muutettu, käyttötarkoituksen muutoksen mukaiseen tasoon. Kerros- tai rivitalo, joka korjataan vähintään 20 % energiatehokkaammaksi kuin voimassa olevat säädökset edellyttävät, voi saada jopa 4 000 euroa avustusta asuntoa kohti.

Avustusta myönnetään kuitenkin enintään 50 % korjaushankkeen toteutuneista kustannuksista. ARA katsoo hankekohtaisesti, mikä osa korjaustyön kustannuksista käy avustettaviksi. Hyväksyttyihin kustannuksiin lasketaan mukaan suunnittelu-, työ- ja rakennuskustannukset arvonlisäveroineen.

Koko rakennuksen energiatehokkuuden parannuttava

Avustusta voi saada esimerkiksi rakennuksen eristeiden parantamiseen tai energian käytön kysyntäjoustoa parantaviin ratkaisuihin. Avustusta voi siten saada myös toimiin, joiden vaikutus ei näy energiatodistuksessa, mutta jotka esimerkiksi tehostavat energian käyttöä. Avustuksen saamisen ehtona on kuitenkin, että koko rakennuksen energiatehokkuus paranee. Useampi toimenpide voikin olla tarpeen, jotta rakennuksen energiatehokkuus nousee avustuksen saamisen vaatimalle tasolle.

Energiatehokkuuden parantuminen lasketaan vertaamalla korjaushankkeen jälkeistä energiatehokkuutta rakennuksen rakentamisajankohdan tai viimeisimmän käyttötarkoituksen muutoksen ajankohdan mukaiseen tasoon. Laskennassa käytetään energiatehokkuutta kuvaavia E-lukuja.

Avustusta hakiessa tulee esittää rakennusalan ammattilaisen allekirjoittama suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla rakennuksen energiatehokkuutta parannettaisiin vähintään avustuksen edellyttämälle tasolle.

ARA suosittelee, että laskennan tekee pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Maksatushakemukseen tarvittavan energiatodistuksen saa tehdä ainoastaan pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Pätevöityneet laatijat löytyvät ARAn energiatodistusrekisteristä:

www.energiatodistusrekisteri.fi

Avustus maksetaan korjaustyön valmistuttua, kun energiatehokkuuden paraneminen on todennettu energiatodistuksella. Jos energiatehokkuus ei parane suunnitelmien mukaisesti, ARA ei voi maksaa avustusta, vaikka se olisi alun perin myönnetty.

Kuinka toimia?

Taloyhtiöissä on tietenkin tehtävä virallinen päätös ennen hankkeeseen ryhtymistä. Energia-avustushakemukseen tarvitaan ammattilaisen laatimia dokumentteja, joten kannattaa ottaa yhteyttä talotekniikka- tai rakennesuunnittelijaan ennen avustuksen hakemista. ARA ei tarjoa korjausneuvontaa. Hakemusten tekemiseen on kuitenkin tarjolla neuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse.
Avustusta suositellaan haettavaksi ARAn verkkoasiointipalvelun kautta. Kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet pitää olla valmiina ennen hakemuksen lähettämistä.

Milloin korjaukset voi aloittaa?

30.6.2020 saakka työt voi aloittaa ennen kuin avustushakemus on toimitettu ARAan. Avustuskelpoisia korjauksia voidaan avustaa, kun hakemus liitteineen on toimitettu ARAan viimeistään 30.6.2020.
1.7.2020 alkaen korjaukset, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus kaikkine liiteasiakirjoineen on toimitettu ARAan.

Energia-avustuksen hakeminen

ARA suosittelee hakemuksen tekemistä ARAn verkkoasiointipalvelussa osoitteessa:
www.ara.fi/verkkoasiointi

Avustusta voi kuitenkin hakea myös hakulomakkeella, joka toimitetaan ARAlle:
www.ara.fi/lomakkeet

ARA palvelee energia-avustuksen hakemiseen liittyvissä asioissa sähköpostitse osoitteessa: korjausavustus.ara@ara.fi

Neuvontapuhelin: 029 525 0918 tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9–11 ja kello 12–15
Huom! Heinäkuussa: ti–ke klo 9–11 ja 12–15

Avustuksen hakeminen kuntotutkimuksiin ja perusparannuksen suunnitteluun

Tietoa hakemisesta löytyy sivustolta www.ara.fi

Lainat ja avustukset > Korjausavustukset > Kuntotutkimus ja perusparannuksen suunnittelu

Lähde: Ympäristöministeriö

Energia-avustuksen hakeminen – tiivistetyt ohjeet taloyhtiöille

1. Tehkää virallinen päätös hankkeeseen ryhtymisestä

2. Selvittäkää yhdessä ammattilaisen kanssa energiatehokkuutta parantavat korjaukset ja niiden kustannukset. Teettäkää ammattilaisella seuraavat laskelmat:

  • Laskelma rakentamisvuoden E-luvusta lähdetietoineen
  • Laskelma korjausten vaikutuksesta E-lukuun
  • Asiantuntijan laatima ja allekirjoittama selvitys ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla vaadittu energiatehokkuus saavutetaan

3. Kun korjaukset on tehty, tehkää maksatushakemus joko avustuspäätöksen liitteenä olevalla maksatushakemuksella, ARAn verkkosivuilla julkaistulla maksatushakemuksella tai verkkoasioinnissa sähköiseen asiointikansioon automaattisesti luodulla maksatuslomakkeella.

Maksatushakemuksen liitteet:

  • Energiatodistus, jolla osoitetaan energiatehokkuuden parantuminen. Energiatodistuksella osoitetaan myös se, että energiatehokkuutta parantavat korjaukset on tehty.
  • Avustuksen saajan allekirjoittama selvitys toteutuneista kustannuksista.
  • Toteutusta vastaavat allekirjoitetut suunnitelmat työselityksineen.

Teksti: Tiina Raatikainen