Hissihuollossa pihistely ei kannata

Hissin haltijan vastuu on painava. Viime kädessä taloyhtiön hallitus on vastuussa siitä, että hissi on turvallinen käyttää. Hissin toimivuus ja turvallisuus edellyttävät säännöllistä ja asiantuntevaa huoltoa, joten siitä ei kannata säästää.

Hissin haltijan velvollisuus on huolehtia käytössä olevan hissin turvallisuudesta. Taloyhtiössä hissin haltijaa edustavat tyypillisesti hallituksen puheenjohtaja sekä isännöitsijä. Hissiasioiden osalta taloyhtiön arki on huomattavasti huolettomampaa ja helpompaa, kun hissille on hyvä, laadukas huoltosopimus sekä huolto-ohjelma.

Suomessa on arviolta 60 000 henkilöhissiä, joista jokaisella on oma huolto-ohjelmansa.

– Hissiturvallisuuslaki vaatii, että hissille on laadittu huolto-ohjelma. Lain mukaan hissiä pitää myös huoltaa ohjelman mukaisesti siten, että hissi pidetään jatkuvasti turvallisena käyttäjilleen huolto-ohjelman mukaisin toimenpitein ja erillisin korjauksin, sanoo Helsingin kaupungin hissiasiamies Simo Merilä.

Hissikonsulttien osaamista kannattaa hyödyntää

Hissihuollon järjestämisessä kannattaa tarvittaessa turvautua ulkopuoliseen osaamiseen. Merilä suosittelee käyttämään apuna esimerkiksi hissikonsulttia. Hissikonsultit auttavat muun muassa hissin huolto-ohjelman määrittelyssä sekä huollon kilpailuttamisessa.

– Osa taloyhtiöistä osaa toiminnassaan hyödyntää tehokkaasti puolueettoman hissikonsultin asiantuntemusta.

Toisaalta iso osa taloyhtiöistä pystyy myös omin voimin hoitamaan olemassa olevan hissin huoltoon ja korjauksiin liittyvät päivittäiset kysymykset ja haasteet.

Merilä toteaa, että kumpikin tapa toimii, mutta etenkin isommissa kustannuserissä kannattaa kysyä puolueettoman asiantuntijan mielipidettä asiaan.

– Tehtyä päätöstä on sitten paljon helpompi perustella osakkeenomistajille sitä kysyttäessä.

Kuntoarvio hissin huolto-ohjelman perustaksi

Kun hissin huoltosopimusta lähdetään laatimaan, hissin huolto-ohjelma kannattaa päivittää vastaamaan laitteen nykykuntoa. Hissin nykykunto puolestaan kannattaa usein selvittää hissin kuntokartoituksella ja -arviolla.

Laki ei velvoita omistajaa tekemään hissin kuntoarviota, mutta arvio on hyvä teettää, jotta sekä taloyhtiö että uusi hissihuoltaja tietävät, mistä lähtökohdista huolto aloitetaan. Kuntokartoitus kannattaa usein teettää, jos taloyhtiö pohtii hissin peruskorjaamista tai uusimista. Joissain tilanteissa hissi kannattaa jopa peruskorjata tai uusia ennen hissihuollon kilpailuttamista, jolloin hissiä pystyy oikeasti huoltamaan huolto-ohjelman mukaisesti.

– Olemassa olevan hissin kuntokartoituksen ja -arvion voi tehdä taloyhtiön erikseen pyytäessä ja sovittaessa hissihuoltajan edustaja, hissiurakoitsija tai hissikonsultti.

Hissin laajennettu perushuoltosopimus on järkevä

Vaikkei hissin kuntoarviota tehtäisikään, huolto-ohjelman sekä huoltokäyntien lähtökohtana ovat valmistajan ohjeet. Lisäksi huoltokäyntien sisältö ja määrävälit täytyy määritellä hissityyppikohtaisesti, olosuhteet huomioiden.

Huolto-ohjelman lisäksi taloyhtiön kannattaa laadituttaa kirjalliset tarjouspyyntöasiakirjat ennen kilpailutukseen ryhtymistä.

– Itse kilpailutusta varten kannattaa selvittää etukäteen, että hissihuoltajaehdokas haluaa tehdä tarjouksen, toimii taloyhtiön alueella ja pystyy vikatilanteessa tulemaan paikalle tilanteen vaatimassa aikataulussa. Tärkeää on myös, että hissihuoltaja haluaa, osaa ja pystyy huoltamaan sekä korjaamaan kyseistä hissityyppiä. Hissihuoltajan pitää siis oikeasti tietää mitä on tekemässä kussakin hissin huolto- tai korjaustilanteessa.

Merilä suosittelee laatimaan hissin huoltosopimuksen laajennettuna perushuoltosopimuksena. Etukäteen sopimalla huoltosopimukseen on mahdollista sisällyttää sekä huollon että pienkorjausten kustannukset ja parhaimmillaan isommatkin vika- ja korjauspalvelut. Tällöin hissin kustannukset pystytään ennakoimaan paremmin.

– Tässä laajennetussa mallissa ainoastaan määräaikaistarkastuksen ja mahdollisen ilkivallan aiheuttamat kustannukset laskutetaan erillisveloituksen mukaan. Laajennettu huoltosopimus on luonnollisesti kalliimpi, mutta vastaavasti korjauskustannukset ovat paremmin hallittavissa.

Tulkintaongelmia hissin korjauksesta tai laskutuksesta

Hissilaskutuksessa syntyy aika ajoin ongelmia juuri silloin, jos huoltosopimus on laadittu liian suppeaksi.

– Taloyhtiön edustaja ei aina ymmärrä riittävästi, miksi hissiin on jouduttu juuri nyt tekemään määrällisesti tai rahallisesti paljon korjauksia.

Hissin haltijan sekä huoltajan välillä voi syntyä tulkintaongelmia huolto-ohjelman noudattamisesta tai siitä, ovatko korjaukset olleet tarpeellisia, oikeaoppisia tai oikea-aikaisia.

– Joskus on perusteltua, että puolueeton asiantuntija analysoi hissin huolto- ja korjauslaskutuksen. Analysointi voi olla jatkuvaa tai aika-ajoin tehtävää. Näin taloyhtiö saa riittävästi tietoa siitä, että hissin huolto-ohjelmaa noudatetaan, mahdolliset korjaukset on tehty oikea-aikaisesti ja että aiheutuneet kustannukset ovat oikealla tasolla.

Huoltopäiväkirjan kirjaukset isännöitsijän tietoon

Hissin haltija vastaa kokonaisuudessaan siitä, että hissi toimii ja huolletaan kuten pitääkin. Maallikko voi toki tarkkailla, että hissi toimii moitteetta, mutta asianmukaisen huollon arviointi on jo vaikeaa.

Hissin huolto- ja korjaustöiden, muutostöiden sekä tarkastusten suorittajien nimet ja päivämäärät merkitään aina hissin huoltopäiväkirjaan. Huoltopäiväkirjaa ei kuitenkaan kuka tahansa pääse lukemaan, sillä päiväkirja tulee säilyttää hissin konehuoneessa tai jos hissi on konehuoneeton, hissin ohjauskaapissa. Näihin tiloihin pääsevät vain valtuutettu hissitarkastaja ja -huoltaja.

– Suosittelen, että isännöitsijä sopii hissihuoltajan kanssa, että huoltopäiväkirjaan kirjatuista huolto- ja korjaustöistä annetaan isännöitsijälle tieto yhdestä kahteen kertaa vuodessa. Hissihuoltaja voi esimerkiksi ottaa valokuvan huoltopäiväkirjan kyseisistä sivuista.

Lähde: Tukes

Esteettömyysavustusta voi hakea myös hissipysäkin lisäämiseksi

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) esteettömyysavustuksen myöntäminen laajeni vuoden alusta siten, että esteettömyysavustusta on mahdollista saada olemassa olevan hissin hissipysäkin lisäämiseen kellarikerrokseen, ullakkokerrokseen, asuinkerrokseen tai porrashuoneen sisääntulokerrokseen.

Esteettömyysavustuksen määrä on enintään 45 prosenttia hyväksytyistä hankintakustannuksista.

ARAn varsinainen hissiavustus on tarkoitettu jälkiasennushissin rakentamiseen. ARA voi myöntää hissiavustusta enintään 45 prosenttia hyväksytyistä jälkiasennushissin tai jälkiasennushissien rakentamiseen liittyvistä hankintakustannuksista.

Hissien lukitusratkaisuilla on paikkansa

Helsingin kaupungin hissiasiamies Simo Merilän mukaan riittävän esteetön sekä avustuskelpoinen jälkiasennushissi on aina haastava projekti taloyhtiölle ja sen asukkaille.

– Taloyhtiön kannattaa jo alkuvaiheessa selvityttää, onko jälkiasennushissin rakentaminen ylipäänsä mahdollista toteuttaa. Apuna voi käyttää hissiasiamiestä, alueellista hissityöryhmää, hissikonsulttia, jälkiasennushisseihin erikoistunutta hissiurakoitsijaa tai -suunnittelijaa.

Hyvin suunniteltu, riittävän esteetön hissi palvelee kaikkia ja lisää liikkumisen vapautta. Toisaalta hisseihin voidaan haluta rakentaa myös ratkaisuja, joilla rajoitetaan hissin osittaista käyttöä taloyhtiön turvallisuuden parantamiseksi.

– Joskus on perusteltua, että kaikki hissin käyttäjät eivät pääse ilman erillistä valtuutusta kaikkiin asuinkerrostalon hissipysäkkikerroksiin, esimerkiksi kellari- ja ullakkokerrokseen.

Merilän mukaan kerroksen lukitusratkaisuna voi olla hissikorin napistossa oleva avaimella tai numerokoodilla toimiva lukko tai hissikorissa oleva, napistosta erillinen numerokoodi- tai lukijalaite.

Mitä hissin perushuoltosopimuksessa tulee olla?

Hissin perushuoltosopimuksen tulee sisältää huolto-ohjelman mukaiset, säännölliset huoltotoimet, joita ovat esimerkiksi hissin olennaisten toimintojen tarkastaminen ja testaaminen, osien voiteleminen sekä turvallisuustarkastuksen tekeminen.

Huoltosopimukseen kannattaa sisällyttää myös
• kunto- ja vikaseuranta huoltokäyntien yhteydessä
• konehuoneen ja muiden hissilaitetilojen puhdistus
• nopea pelastamispalvelu 24/7
• vasteaika hätä- ja korjaustapauksissa
• varaosapalvelun kattavuus
• turvapuhelimen toiminnan testaus säännöllisin välein

Lähde: Helsingin kaupungin hissiasiamies Simo Merilä

Teksti: Saara Pakaslahti

Kuvat: © KONE Corporation