Tieto poistaa tuskaa

Kuva: Pauli Seppälä
Putkiremontti
Viemärien kunto sanelee sen, mitä menetelmää saneeraukseen voidaan käyttää. Pinnoituksessa putken on toimittava jatkossakin kantavana rakenteena. Sujutuksessa riittää, että putki kestää uuden asentamisen sen sisään. Jos putket ovat täysin risat, ei auta muu kuin vaihtaa ne uusiin.

Vaihtoehtoiset putkiremonttimenetelmät jakavat mielipiteitä erittäin vahvasti. Mustavalkoista suhtautumista tavataan yleensä siellä, missä on vähän tietoa ja paljon tunneperäisiä uskomuksia. Vaihtoehtoisista putkiremonteista tiedetään päivä päivältä enemmän. Joskus tiedon sanotaan lisäävän tuskaa, mutta taloyhtiön päätöksentekoa se helpottaa.

Monessa taloyhtiössä pohditaan, toteuttaako viemäriputkistoremontti perinteisenä linjasaneerauksena putket tyystin uusiksi laittaen vai turvautuako johonkin muuhun menetelmään. Selvitetäänpä aluksi, mitä nämä muut menetelmät oikeastaan ovat.

Menetelmiin, jotka ovat jotain muuta kuin perinteinen linjasaneeraus, viitataan kirjavalla terminologialla. Joskus puhutaan uusista, joskus moderneista, joskus vaihtoehtoisista menetelmistä. Tässä artikkelissa käytetään viimeksi mainittua ilmaisua. Viemäri- ja käyttövesiputkiputkistojen saneerausmenetelmillä on monia yhtymäkohtia, mutta seuraavassa menetelmiä käsitellään vain viemäreiden näkökulmasta.

Toisinaan vaihtoehtoisten menetelmien synonyymina käytetään myös pinnoituksia. Tämä on asiavirhe. Kaikki pinnoitukset ovat vaihtoehtoisia menetelmiä, mutta kaikki vaihtoehtoiset menetelmät eivät ole pinnoituksia. Esimerkiksi sukkasujutus ymmärretään joskus virheellisesti pinnoitusmenetelmäksi.

– On tärkeää tunnistaa eri menetelmien erot. Sukkasujutuksella tehdään uusi, jäykkä putki vanhan sisään hartsista ja lujitteesta. Pinnoitus taas on vanhan putken pintakäsittelyä, huomauttaa arviointipäällikkö Liisa Rautiainen VTT:ltä.

Kolmas vaihtoehtoinen menetelmä on uuden, alkuperäistä pienemmän putken sujuttaminen vanhan sisään.

– VTT:llä luemme vaihtoehtoisten menetelmien perheeseen lisäksi menetelmät, joissa vanhoja putkia ei poisteta, vaan uudet putket sijoitetaan koteloissa porraskäytäviin ja tehdään vain vedot asuntoihin.

Sertifiointi etenee

VTT teki reilut kolme vuotta sitten esiselvityksen markkinoilla olevista vaihtoehtoisista putkistosaneerausmenetelmistä. Siinä todettiin, että ”putkiremontin valintapäätöksen tueksi ei ole riittävästi tietoa”.

Sittemmin tilanne on muuttunut.

– Aiemmin käyttöi’istä ja menetelmien soveltuvuudesta ei ole ollut yleisesti saatavilla muuta tietoa kuin valmistajien hyvin eritasoisia selvityksiä. Nyt asia alkaa olla paremmassa järjestyksessä. Putkistosaneerausalan toimijat ovat heränneet. He haluavat päästä samalle viivalle muiden kanssa ja tietää itse, millaisia tuotteita myyvät.

Vaihtoehtoisia menetelmiä on markkinoilla kymmenkunta. Koska putkistosaneeraukset on rakennuskannan iän vuoksi jatkuvasti kasvava ala, menetelmien on helppo arvata lisääntyvän lähitulevaisuudessa.

VTT:n sertifikaatti on tällä hetkellä kolmella menetelmällä: DaKKI Finlandin DaKKI-pinnoituksella, Aarsleff Oy:n sukkasujutuksella ja Nordic Renovation Group Oy:n Omega-Liner-muotoputkisujutuksella.

– Useiden muiden menetelmien sertifiointi on työn alla. Sertifiointijärjestelmä itsessään on valmis ja kyse on vain tuotetietojen keräämisestä ja yritysten halusta saada sertifikaatti.

Sertifiointiprosessissa VTT kerää menetelmästä olemassa olevan tiedon ja jos se ei riitä, tekee tarvittavat testit itse.

Uusvanhoja vaihtoehtoja

Testien mukaan sujutusmenetelmien elinkaari on huomattavasti pinnoituksia pidempi.

– Omega-Linerista ja Aarsleffistä meille on toimitettu pitkäaikaiskoetuloksia, jotka on tehty samalla tavalla kuin uusille putkille tehdään. Niiden perusteella voidaan päästä 50 vuoden ikään, jos asennus tehdään oikein. Pinnoituksen iäksi arvioidaan 10–20 vuotta, kertoo Rautiainen.

Eri menetelmien testauksessa selvitetään eri asioita.

– Jos putki pinnoitetaan, on tiedettävä pinnoituksen tartunnasta, pysyvyydestä ja materiaalin kestävyydestä. Sukkasujutuksessa taas tartunnalla ei ole merkitystä. Sen sijaan syntyvän rakenteen on oltava riittävän kantava, koska se muodostaa jatkossa uuden putken.

Vaihtoehtoiset menetelmät on uusia menetelmiä osuvampi termi sikäli, että menetelmät ovat itse asiassa jo melko vanhoja. Pinnoitusta on käytetty teollisuudessa pitkään. Uutta on pikemminkin menetelmien soveltaminen asuinrakennusten putkistoihin.

Myös katuviemäreissä menetelmiä on käytetty pidempään kuin asunnoissa ja kunnallistekniikassa niille on tehty jopa standardit. VTT on soveltanut niitä käypäisiltä osin asuinrakennusympäristöön.

– Olemme kopioineet standardeista asuinrakennuspuolelle kaiken, minkä voimme. Tieto ei ole kuitenkaan siirrettävissä yksi yhteen, sillä asuinrakennuksissa on muun muassa suurempia lämpötilavaihteluja ja enemmän haaroituksia.

Putkien kunto ratkaisevaa

Varma tapa lähteä viemään viemäriputkistosaneerausta väärille raiteille on hirttäytyä heti alkajaisiksi tiettyyn menetelmään sillä periaatteella, että se on hyvä ja muut huonoja. Menetelmiä voidaan miettiä vasta kuntotutkimuksen jälkeen.

Asumismukavuuden kannalta suotuisat vaihtoehtoiset menetelmät tulevat kyseeseen vain silloin, kun putkiston kunto sen sallii. Ja niidenkin välillä on eroja.

– Jos vanha putkisto on murusina, ei ole muuta mahdollisuutta kuin laittaa uusi. Sujutuksessa vanhan putkiston kunnolla ei ole muuta väliä kuin että se kestää uuden putken tekemisen vanhan sisään. Pinnoitusta ei voi käyttää kovin huonokuntoisiin putkiin, koska vanha putki toimii pinnoituksen jälkeenkin kantavana putkena.

Yleistynyt ja yhä yleistyvä on sekamenetelmä, jossa osa putkista vaihdetaan uusiin ja osa kunnostetaan sujuttamalla tai pinnoittamalla.

Menetelmä ei tee autuaaksi

VTT:lle tulee taloyhtiöiltä roppakaupalla kyselyjä siitä, millainen putkiremontti kannattaisi tehdä. Ne menevät väärään osoitteeseen. Rautiainen toteaa, ettei VTT pysty auttamaan taloyhtiöitä päätöksenteossa vaan näille oleellisin tieto on, missä kunnossa talon putket ovat. Se asettaa reunaehdot putkiremonttimenetelmän valinnalle.

Oleellista on myös se, onko valtaosa kylpyhuoneista laitettu vastikään vesieristyksiä myöden kuntoon osakkaiden lukuun. Jos on, olisi outoa repiä ne taas auki. Jos kylpyhuoneet ovat voittopuolisesti talon ikäisiä, on linjasaneeraus vahva vaihtoehto.

Viemäriputkistosaneeraushankkeessa ei kannata haksahtaa siihen virheeseen, että suhtaudutaan asiaan liian menetelmäkeskeisesti. Ei linjasaneerauksessakaan menetelmä sinänsä tee autuaaksi. Sen voi tehdä hyvin tai huonosti ja sama koskee myös vaihtoehtoisia menetelmiä.

– Olemme törmänneet pariin yksittäistapaukseen, joissa uusi toimija oli tehnyt sellaista jälkeä, että pinnoituksen alla oli vanhat ruosteet, kertoo Rautiainen.

Jos menetelmä ei tee autuaaksi, mikä sitten tekee? Se on porras portaalta suunnittelusta toteutukseen hyvin toteutettu hanke. Ja on syytä muistaa, että kun vielä toteutuksen jälkeen taloyhtiön haltuun jää asiallinen dokumentointi, on tämä piste iin päälle ja tuo hankkeen jälkeiseen tulevaisuuteen varmuutta.

Menetelmästä riippumatta.


Vakuutusyhtiöiden kannat kirjavia

Viemäriputkistosaneerauksella pyritään ehkäisemään vuotovahinkoja. Jos sellainen kaikesta huolimatta sattuu, turvana on kiinteistövakuutus.

Linjasaneerauksen jälkeen talon viemäriputkia käsitellään kiinteistövakuutuksissa uusina. Vaihtoehtoisten menetelmien suhteen eletään murroskautta ja vakuutusyhtiöiden ikävähennyskäytännöt ovat kirjavia.

Rakentamisen ja kiinteistövakuuttamisen asiantuntija Anssi Varpe Ifistä toivoo, että vaihtoehtoisille menetelmille saataisiin standardimuotoinen sertifikaatti. Sen myöntäminen jo itsessään kertoisi maallikollekin menetelmän soveltuvuudesta putkistosaneerauksiin riittävästi.

Hänen mukaansa on ongelmallista, että tällä hetkellä VTT:n sertifikaatit eivät ole vertailukelpoisia, koska niissä on voitu sertifioida eri asioita.

– Toki VTT:n sertifikaatista ilmenee, mitä siinä on sertifioitu, mutta sinänsä sertifikaatti ei vielä takaa mitään. Esimerkiksi kolmesta tällä hetkellä sertifioidusta menetelmästä yhden kestoikä arvioidaan 15 vuodeksi ja yhden 50 vuodeksi. Peräänkuulutan laajaa putkistosaneeraussertifikaattia. Siinä otettaisiin kestoiässä huomioon paitsi kestävyys, tarttuvuus, jäykkyys, vanheneminen yms. tekniset ominaisuudet, myös liitettävyys vesieristeeseen, lattiakaivoon, huoltoluukkuihin, erilaisiin muihin saneerausmenetelmiin sekä esimerkiksi saneerattuun putkeen jälkeenpäin tehtävät muutokset. Kuvittelisin, että muutaman vuoden päästä on sertifioituja menetelmiä, jotka yleisesti täyttävät yllä mainitut ominaisuudet, ja erikseen henkilösertifioidut putkistosaneeraajat samaan tapaan kuin tällä hetkellä vesieristetöissä on VTT:n henkilösertifikaatti. Pitäisin asiaa tärkeänä sekä alan urakoitsijoiden, kiinteistöjen omistajien ja isännöitsijöiden että vakuutusyhtiön näkökannalta.

Tiedustelimme vahinkovakuutusyhtiöiden suhtautumista vaihtoehtoisiin menetelmiin seuraavin kysymyksin:

1. Miten yhtiönne huomioi niin sanotuilla vaihtoehtoisilla menetelmillä toteutetun putkiremontin kiinteistövakuutuksen korvauksissa ja/tai vakuutusmaksuissa?

2. Minkä suuruisia nämä (mahdolliset) kompensaatiot ovat verrattuna perinteisillä menetelmillä toteutetusta linjasaneerauksesta myönnettäviin hyvityksiin?

3. Onko yhtiönne arvioimassa käytäntöjään näiltä osin lähitulevaisuudessa uudelleen?

Aktia Vahinkovakuutus Oy

1. Teemme riskivalintaa, jokainen kohde arvioidaan erikseen.

2. Arvioimme tapauskohtaisesti esimerkiksi putken iän puolittamista.

3. Seuraamme tilannetta. Jos auktorisonti toteutuu alalla saatamme hyväksyä putket myös uusina, mutta aina on kyse loppukädessä riskivalinnasta, joka tehdään tapauskohtaisesti.

Kysymyksiin vastasi johtaja Anders Eklund riskiarvioinnista.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

1. Tällä hetkellä katsomme sekä pinnoittamalla että sujuttamalla saneeratun putken iäksi putken alkuperäisen iän eli pinnoittamalla tai sujuttamalla saneeraaminen ei tällä hetkellä vaikuta maksun eikä korvauksen määrään.

2. Ks. kohta 1.

3. Seuraamme jatkuvasti mm. materiaalien, menetelmien, tekijöiden ja näitä koskevien hyväksyntöjen kehittymistä sekä kertyneitä kokemuksia ja muutamme käytäntöämme, jos arvioimme, että siihen on riittävät perusteet.

Kysymyksiin vastasi riskienhallintapäällikkö Seppo Vihervaara.

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

1. If hyväksyy moderneilla saneerausmenetelmillä tehtävät viemärisaneeraukset kevyemmän ikävähennyslaskennan piiriin keväästä 2010 alkaen. Kun saneerattu putki vuotaa tai tulvii tukkeutumisen takia, vuodon ikävähennystä laskettaessa putken iästä vähennetään 25 vuotta. Korjaustyön ja ensimmäisen käyttövuoden aikana tapahtuvan vahingon korvaa saneerauksen suorittanut yritys.

Hyväksymme kevennetyn ikävähennyksen piiriin vain hyväksyttyjen toimijoiden tekemät viemärisaneeraukset. Emme siis kenen tahansa ja millä menetelmällä tahansa emmekä lainkaan käyttövesiputkien saneerauksia. Lähtökohtaisesti, pelkkä pinnoitus ei ainakaan lähitulevaisuudessa tule olemaan hyväksytty menetelmä ja periaatteena on pidetty minimipaksuutta 3 mm, mutta se ei toki ole ainoa hyväksyntäkriteeri.

Tällä hetkellä hyväksytyt menetelmät/yritykset ovat: Aarsleff-sujutusputki / Aarsleff Oy, Omega-Liner / Nordic Renovation Group Oy, Brawoliner / Suomen Putkisto Palvelu Oy, Tubus / EW-Liner Oy sekä NewLiner -sukkasujutus- ja -valumenetelmä / NewLiner Oy.

2. Ikävähennyslaskenta alkaa vasta käyttöönottovuotta seuraavan 20 kalenterivuoden täytyttyä ja on sen jälkeen 4% alkaneelta vuodelta, kuitenkin enintään 60%. Koska hyväksytty saneerausmenetelmä vähentää alkuperäisen putken ikää 25 vuotta, on saneerauksella saavutettu etu ikävähennyksessä täysin riippuvainen saneerattavan putken iästä. 100 vuotta vanha putki tulkitaan täten 75-vuotiaaksi, jolloin ikävähennysmielessä saneerauksesta ei ole hyötyä lainkaan. 45-vuotiaan putken iäksi taas muodostuu 20 vuotta, jolloin ikävähennykset eivät ole vielä edes alkaneet.

Kun viemäri korvataan kokonaan uudella, alkaa ikävähennyslaskenta alusta.

3. Uskomme että Ifin tulkinta huomioida vaihtoehtoiset menetelmät vakuutuksessa saa myös muut vakuutusyhtiöt tulemaan nopeasti perässä, mistä on jo ensimmäisiä havaintoja olemassa. Käytännössä siis nyt eletään murrosaikaa, ja tulemme arvioimaan suhtautumistamme uudelleen vuosittain.

Kysymyksiin vastasi rakentamisen ja kiinteistövakuuttamisen asiantuntija Anssi Varpe.

Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö

1. Viemäriputkistojen saneeraus eri pinnoitusmenetelmin, joita ovat putkitus, sukkasujutus, pinnoitus ja paikkakorjaus.

Korvaustilanteessa Lähivakuutuksen hyväksymän saneerausliikkeen saneeraamaa viemäriputkea käsitellään kuten uutta.

Jos saneeratulle putkelle aiheutuu vahinko ja toimenpiteestä on alle 5 vuotta, korvataan vahinko ilman ikävähennystä. Sen jälkeen korvauksesta vähennetään ikävähennys kuluneen ajan perusteella. Perusvähennys on 10 %, johon lisätään 2 % jokaista 5 vuotta ylittänyttä, vahingon tapahtuma-ajankohtaan mennessä päättynyttä täyttä kalenterivuotta kohden. Maksimivähennys on 50 %.

Lattiakaivojen osalta säilytetään laskenta putken alkuperäisen iän perusteella. Ikävähennykset lasketaan niin ikään normaalisti, jos vahinko sattuu saneeratun putken liitoskohdassa saneeraamattomaan putkeen tai lattiakaivoon.

Muutokset eivät koske käyttövesiputkia.

Uuden vahingon sattuessa putken ikä lasketaan aina alkuperäisestä saneerausajankohdasta, ei mahdollisesta saneerauksen jälkeen tehdyn uuden korjauksen ajankohdasta. Uusia ikävähennyksiä voidaan soveltaa, kun kiinteistön isännöitsijältä saadaan tiedot sisäpuolisen saneerauksen toimenpiteistä, tekijästä ja tekoajankohdasta kunkin viemärin osalta.

Vahingon määränä korvataan viemärin korjaus- tai jälleenhankintakustannukset sekä vian etsimisestä ja rakenteiden avaamisesta ja sulkemisesta aiheutuneet kustannukset. Näistä vähennetään edellä kerrottu ikävähennys. Tontilla olevan, hyväksytysti pinnoitetun viemärin rikkoutuessa tehdään edellä mainitut vähennykset myös vian etsimiskuluista sekä maankaivu-, täyttö- ja maaperän pinnan ennallistamiskustannuksista.

2. Ks. edellä: sisäpuolisesti saneerattu viemäriputki katsotaan uudeksi, eli käytännössä vuosipoistoja ei vähennetä lainkaan vahingon sattuessa ko putkille. Vasta viiden vuoden jälkeen alkaa ikään perustuvien vähennysten vaikutus.

3. Ei ole. Olemme ensimmäinen vakuutuslaitos, joka katsoo määrätyin ehdoin ko. putket uusiksi!

Kysymyksiin vastasi Riskienhallintapäällikkö Juha Laine.

Pohjola Vakuutus Oy

1. Pohjola Vakuutus käsittelee kaikkia uusia vaihtoehtoisia putkiston kunnostusmenetelmiä samalla tavoin. Teimme korvauslinjauspäätöksen jo vuoden 2006 syksyllä.

Vahinkotilanteessa putkiston ikään perustuvaa ikävähennystä tehtäessä puolitetaan putkiston ikä määritettäessä ikäpoistoa. Jos esimerkiksi 46 vuotta vanha putkisto on “sukitettu-ruiskutettu” ja siihen kohdistuu vahinko, määritellään ikäpoisto puolitetun putken iän mukaan, eli 23-vuotiaan putkiston mukaan.

2. Linjasaneerauksessa putkistot uusitaan, jolloin ei ikävähennystä tehdä. Vaikutus siis vaihtelee riippuen kohteen iästä.

Esimerkiksi em. 46 v vanhat putkistot:

– ilman mitään korjausta ikäpoisto on 50 %

– vaihtoehtoisin menetelmin kunnostetun putkiston ikäpoisto olisi 20 %

– kokonaan uusittu putkisto, ei mitään vähennystä ensimmäisenä 10 vuotena

3. Emme ole muuttamassa lähiaikoina linjaustamme ko. putkistojen vahinkojen käsittelyssä. Mielestämme käyttämämme korvauslinjaus toimii hyvin. Saadun asiakaspalautteenkin mukaan linjauksemme on otettu hyvin vastaan.

Vaihtoehtoiset menetelmät antavat kyllä putkistoille uutta elämänkaarta, mutta eivät kuitenkaan vastaa uutta putkistoa.

Kysymyksiin vastasi tiimipäällikkö Hannu Lunden.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola

1. Tällä hetkellä putkien vaihtoehtoisia kunnostusmenetelmiä ei huomioida kiinteistövakuutuksissamme. Putket käsitellään vahinkotilanteessa uusina vain silloin, kun ne on vaihdettu perinteisellä menetelmällä kokonaan uusiin.

2. Kun putket vaihdetaan kokonaan uusiin, kohdellaan niitä uusina putkina myös vahinkotilanteessa. Vaihtoehtoisilla menetelmillä kunnostettua putkea ei voida huomioida täysin uutena putkena, sillä pinnoituksen yhteydessä ei välttämättä uusita putkien kannakkeita, kosteiden tilojen vesieristyksiä ym.

Pinnoituksille ja muille vaihtoehtoisille kunnostusmenetelmille soveltunee paremmin osittainen huomiointi korvaustilanteessa ikävähennysten yhteydessä.

3. Juuri tällä hetkellä muutoksia käytäntöihimme ei ole tulossa, mutta kun seuraavan kerran päivitämme vakuutusehtojamme, otetaan tämäkin asia varmasti huomioon.

Kysymyksiin vastasi tuotepäällikkö Harri Häkkinen.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

1. Vain kokonaan uudet ja vaihdetut putket käsitellään uusina putkina. Rakenteellisesti pinnoitetut ja sujutetut putket eivät vastaa kokonaan uusia putkia. Taloussanomien artikkelissa 6.10.2009 on aihetta käsitelty useammalta näkökannalta ottaen huomioon esimerkiksi asuinrakennusten putkistot, jotka ovat hankalampia pinnoittaa kuin suorat putkilinjat, joissa menetelmät ovat Turvan käsityksen mukaan varsin toimivia. Yleensä pinnoitusmenetelmät koskevat vain viemäreitä, paineistettujen putkien (käyttövesi) osalta on parempi vaihtaa ne kokonaan.

2. Pinnoitetut putket käsitellään kuin pinnoitusta ei olisi tehtykään eli vanhoina putkina.

3. Alalle ilmeisesti tuleva yhteinen sertifiointi ja kokemusperäinen tieto menetelmien kestävyydestä voi muuttaa vakuutusyhtiöiden suhtautumista menetelmiin.

Kysymyksiin vastasi korvauspäällikkö Antti Kolkka.